Obchodné podmienky Amarena.sk pre osoby, ktoré sú spotrebiteľmi

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je

AMARENA s.r.o.

Fakturačná adresa:
Priemyselná 2
Nové Mesto nad Váhom
915 01

IČO: 46084401
DIČ: 2023210420
IČ DPH: SK2023210420
Spoločnosť je zapísaná v OR OS Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka: 24187/R
(ďalej len "predávajúci")

a kupujúcim - spotrebiteľom, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu www.amarena.sk (ďalej len „eshop“).

Kontaktné údaje predávajúceho:
AMARENA s.r.o.
Zuzana Klimáčková
Tel.: +421 901 757475
E-mail:
info@amarena.sk

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj

Hurbanova 59, 911 01 Trenčín

odbor výkonu dozoru

tel.č. 032/64 00 109

fax.č. 032/64 00 108

1.2. Kupujúcim sa v zmysle týchto obchodných podmienok rozumie spotrebiteľ.

1.3. Spotrebiteľom sa na účely týchto Obchodných podmienok rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.

1.4. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky sa budú vzťahovať na kúpnu zmluvu, uzavretú na eshope (ďalej „kúpna zmluva“) a na všetky vzťahy vzniknuté medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

1.5. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a môžu byť zmenené iba s výslovným súhlasom kupujúceho a predávajúceho.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy  

2.1. Kupujúci zašle návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy predávajúcemu odoslaním objednávkového formulára na eshope (ďalej len "objednávka"). Predávajúci neprijíma telefonické, e-mailové ani osobné objednávky.

Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním objednávky predávajúcim.

2.2. Automatické e-mailové oznámenie o objednávke, ktoré sa zašle automaticky po objednávke, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky (a nie je uzatvorením kúpnej zmluvy). Záväzným uzatvorením kúpnej zmluvy (a tým akceptovanie objednávky) je e-mailová správa podľa bodu 2.3, ktorú pošle až následne predávajúci kupujúcemu (t.j. POTVRDENIE ZASIELA ESHOP ZÁKAZNÍKOVI, NIE NAOPAK).

2.3. Záväzné potvrdenie objednávky je samostatný e-mail, ktorý obsahuje nasledovný text

 • Vaša objednávka č. [číslo objednávky] zmenila stav na: "Záväzné potvrdenie objednávky".

Toto záväzné akceptovanie objednávky ZASIELA ESHOP ZÁKAZNÍKOVI (predávajúci kupujúcemu).

2.4. V prípade, ak si pri vypĺňaní objednávky kupujúci zvolí možnosť bezhotovostného prevodu na účet predávajúceho, bude záväzné potvrdenie objednávky podľa bodu 2.3. obsahovať aj informácie, potrebné na uskutočnenie platby, t.j. celkovú sumu objednávky vrátane DPH, číslo účtu predávajúceho a variabilný symbol.

2.5. Návod a pokyny pre kupujúceho ako nakupovať na eshope a ako vyplniť objednávku predávajúci uverejňuje na web stránke eshopu v sekcii „Ako nakupovať“.

2.6. Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Objednávku môže kupujúci stornovať e-mailom, alebo telefonicky.

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 • objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, kupujúci je nedostupný, kupujúci neodpovedá na e-maily, nesprávna e-mailová adresa kupujúceho, vrátenie e-mailového potvrdenia objednávky kvôli nefunkčnosti e-mailovej adresy kupujúceho a podobne).

 • kupujúci uviedol v objednávke nepravdivé údaje o sebe.

 • predávajúci z vážnych dôvodov nemôže tovar dodať. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci je povinný okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 14-tich kalendárnych dní.

3. Práva a povinnosti predávajúceho

3.1. Predávajúci je povinný:
a) dodať na základe objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
c) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (záručný list, dodací list, daňový doklad, poučenie o práve spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy, potvrdenie o uzatvorení kúpnej zmluvy).

3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho.

3.3. Predávajúci má právo kontaktovať v prípade potreby kupujúceho telefonicky alebo e-mailom.  

4. Práva a povinnosti kupujúceho  

4.1. Kupujúci je povinný:
a) prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
c) nepoškodzovať dobré meno predávajúceho,
d) potvrdiť v dodacom liste (alebo poštovej doručenke) prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

4.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

4.3. Kupujúci je povinný pri objednávke a komunikácii s predávajúcim uvádzať pravdivé údaje o sebe vrátane fungujúcej e-mailovej adresy.  

5. Dodacie podmienky

5.1. Tovar je predávaný podľa vzorov a produktových listov vystavených na eshope.

5.2. Doba dodania: Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar expedovať v lehote uvedenej na eshope pri každom produkte. Ak nie je uvedené inak, doba expedície je 7 pracovných dní. Doba expedície tovaru celej objednávky je zhodná s najdlhšou dobou expedície uvedenou pri ktoromkoľvek produkte z objednávky. Celková doba dodania je súčtom doby na expedíciu a doby doručenia zásielky dopravcom. Za dobu doručenia zásielky od jej podania predávajúcim ručí dopravca. Slovenská pošta by mala doručiť dobierku alebo balík najneskôr na tretí pracovný deň od podania (dátumu expedície).

5.3. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky ako „Dodacia adresa“. Kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy tovar neprevezme do piatich pracovných dní od uplynutia lehoty na prevzatie tovaru, má predávajúci nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočne vynaložených nákladov na neúspešné doručenie objednaného tovaru.

5.4. Náklady na doručenie tovaru podľa kúpnej zmluvy sú:

 • 5,00 € vrátane DPH za každú zásielku (pri objednávke do 100,00 €) pri platbe na dobierku - ak je adresa dodania v SR

 • 5,00 € vrátane DPH za každú zásielku (pri objednávke do 100,00 €) pri platbe vopred bankovým prevodom - ak je adresa dodania v SR

 • 0,00 € za každú zásielku (pri objednávke za 100,00 € a viac) - ak je adresa dodania v SR

 • ak je adresa dodania mimo SR, náklady na doručenie predávajúci kupujúcemu oznámi individuálne

Všetok objednaný tovar zašle predávajúci kupujúcemu v jednej zásielke:

 • v rámci SR prostredníctvom kuriérskej služby DPD Slovakia.

 • mimo SR spôsobom, ktorý kupujúci a predávajúci dohodnú pri uzatváraní kúpnej zmluvy

5.5. Kupujúci je povinný skontrolovať tovar aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca.

5.6. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 5.2. Obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet určený kupujúcim.

5.7. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, doba expedície objednaného tovaru podľa bodu 5.2. začína plynúť nasledujúcim pracovným dňom po dni, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

6. Kúpna cena  

6.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve  vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby, alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznom potvrdení objednávky.

6.2. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

6.3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

6.4. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare  

7.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

7.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.  

8. Reklamácie  

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku uverejneného na web stránke eshopu, ktorý ustanovuje aj dĺžku a podmienky záruky na tovar. V prípade, ak kupujúci nereklamuje vady tovaru u kupujúceho bez zbytočného odkladu, jeho právo na bezplatné odstránenie vady tovaru voči predávajúcemu zaniká.

9. Osobné údaje a ich ochrana

Predávajúci sa zaväzuje dodržať všetky zákonné povinnosti týkajúce sa narábania a ochrany údajov o kupujúcom, ktoré predávajúci spracúva. Podmienky ochrany údajov predávajúci uverejňuje na web stránke eshopu v časti Ochrana osobných údajov.

10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

10.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak sa vyskytli závažné prekážky, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní odo dňa oznámenia o odstúpení od zmluvy, a to prevodom na účet kupujúceho. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj v prípade, ak kupujúci neprevzal tovar v lehote, v ktorej bol kupujúci povinný tento tovar prevziať.

10.2. Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na ďiaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho(ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru") odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 pracovných dní od prevzatia tovaru podľa bodu 5.3 týchto všeobecných obchodných podmienok.

Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

  1. tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

  2. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu

  3. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

10.3. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru.

10.4. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (napr. emailom), pričom môže použiť aj formulár na odstúpenie od zmluvy, a to zaslaním na poštovú prepravu na adresu predávajúceho: AMARENA, s.r.o., Priemyselná 2, 915 01 Nové Mesto nad Váhom. Formulár na odstúpenie od zmluvy je možné stiahnuť tu (kliknutím sem sa Vám zobrazí formulár na odstúpenie od zmluvy)

10.5. Odstúpenie od zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 10.4. musí obsahovať údaje v ňom požadované, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu, podpis kupujúceho. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. vo forme poistenej zásielky (nie dobierky!).

10.6. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

10.7. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedený v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platbu podľa tohto bodu pred tým, ako mu je tovar od kupujúceho doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

10.8. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, alebo hodnota tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčností tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia do pôvodného stavu, prípadne má predávajúci právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru.

10.9. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť predávajúcemu vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a podobne v originálnom obale,

10.10 Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Priame náklady na vrátenie tovaru nie je možné vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný rozsah týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien, za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 2,00 EUR do 150,00 EUR.

10.11. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť predávajúcemu prostredníctvom pošty. Priame náklady na vrátenie tovaru nie je možné vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný rozsah týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien, za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 2,00 EUR do 150,00 EUR.

10.12. Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu.  Náklady na vrátenie tovaru neznáša kupujúci iba v tom prípade, ak tovar plne nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a zároveň bol vadný. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetovej stránke predávajúceho.

10. 13. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bode 10.4. týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

11. Záverečné ustanovenia  

11.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na web stránke eshopu.

11.2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

11.3. V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu podľa bodu 5.3. týchto všeobecných obchodných podmienok do dňa doručenia tovaru predávajúcemu podľa bodu 10.4. týchto všeobecných obchodných podmienok.

11.4. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná primárne vo forme e-mailových správ. V prípade nutnosti môže byť komunikácia vedená aj telefonicky alebo osobne, avšak dohody zmluvných strán musia byť následne potvrdené písomnou formou (e-mailom, poštou).

11.5. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

11.6. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy. V prípade zmeny týchto obchodných podmienok predávajúci zverejní staršie verzie v archíve na web stránke eshopu. Kupujúci má tak kedykoľvek k dispozícii obchodné podmienky platné v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy.

11.7. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Tieto obchodné podmienky platia od 1.7.2016

Staršie obchodné podmienky

Obchodné podmienky platné do 1.7.2016

Produkt pridaný do zoznamu prianí
Produkt bol pridaný na porovnanie

V našom eshope používame cookies. Čítať viac ...