Obchodné podmienky *.amarena.sk pre osoby, ktoré nie sú spotrebiteľmi

*vyjadruje akékoľvek slovo alebo slovné spojenie zložené z rôznych znakov, ktoré môže byť uvedené pred bodkou v URL adrese / doménovom mene. Napr. eshop.amarena.sk alebo www.amarena.sk

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je

AMARENA s.r.o.

Fakturačná adresa:

Priemyselná 2

Nové Mesto nad Váhom 915 01

IČO: 46084401

DIČ: 2023210420

IČ DPH: SK2023210420

Spoločnosť je zapísaná v OR OS Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka: 24187/R

(ďalej len "predávajúci")

a kupujúcim – osobou, ktorá nie je spotrebiteľom, predmetom ktorej je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu eshop.amarena.sk (ďalej len „eshop“).

Kontaktné údaje predávajúceho:

AMARENA s.r.o.

Zuzana Klimáčková

Tel.: +421 901 757475

E-mail: info@amarena.sk

1.2. Kupujúcim sa v zmysle týchto Obchodných podmienok rozumie podnikateľ, resp. osoby, ktoré nie sú spotrebiteľmi (ďalej ako „podnikateľ“).

1.3. Podnikateľom sa na účely týchto Obchodných podmienok rozumie osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

1.4.Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky sa budú vzťahovať na kúpnu zmluvu, uzavretú na eshope (ďalej „kúpna zmluva“) a na všetky vzťahy vzniknuté medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

1.5. Kupujúci – podnikateľ berie na vedomie, že podmienky záruky ako aj samotný postup pri reklamácii upravený v týchto Obchodných podmienkach môžu byť odlišné ako v Obchodných podmienkach určených pre spotrebiteľov.

1.6. Kupujúci – podnikateľ pri zadávaní objednávky uvedie svoje obchodné meno, sídlo (miesto podnikania), IČO, IČ DPH, telefónne číslo, emailový kontakt osoby konajúcej v mene kupujúceho – podnikateľa.

1.7. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci – podnikateľ uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej sú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia písomnej kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.8. Na právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim – podnikateľom výslovne neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1. Kupujúci – podnikateľ zašle návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy predávajúcemu odoslaním objednávkového formulára na eshope (ďalej len "objednávka"). Predávajúci neprijíma telefonické, e-mailové ani osobné objednávky. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním objednávky predávajúcim.

2.2. Automatické e-mailové oznámenie o objednávke, ktoré sa zašle automaticky po objednávke, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky (a nie je uzatvorením kúpnej zmluvy). Záväzným uzatvorením kúpnej zmluvy (a tým akceptovanie objednávky) je e-mailová správa podľa bodu 2.3, ktorú pošle až následne predávajúci kupujúcemu – podnikateľovi (t.j. POTVRDENIE ZASIELA ESHOP ZÁKAZNÍKOVI, NIE NAOPAK).

2.3. Záväzné potvrdenie objednávky je samostatný e-mail, ktorý obsahuje nasledovný text:

Vaša objednávka č. [číslo objednávky] zmenila stav na: "Záväzné potvrdenie objednávky". Toto záväzné akceptovanie objednávky ZASIELA ESHOP ZÁKAZNÍKOVI (predávajúci kupujúcemu - podnikateľovi).

2.4. V prípade, ak si pri vypĺňaní objednávky kupujúci - podnikateľ zvolí možnosť bezhotovostného prevodu na účet predávajúceho, bude záväzné potvrdenie objednávky podľa bodu 2.3. obsahovať aj informácie, potrebné na uskutočnenie platby, t.j. celkovú sumu objednávky vrátane DPH, číslo účtu predávajúceho a variabilný symbol.

2.5. Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Objednávku môže kupujúci stornovať e-mailom alebo telefonicky. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci – podnikateľ povinný nahradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním kupujúceho - podnikateľa.

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

  • objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, kupujúci je nedostupný, kupujúci neodpovedá na e-maily, nesprávna e-mailová adresa kupujúceho, vrátenie e-mailového potvrdenia objednávky kvôli nefunkčnosti e-mailovej adresy kupujúceho a podobne).
  • kupujúci uviedol v objednávke nepravdivé údaje o sebe.
  • predávajúci z vážnych dôvodov nemôže tovar dodať. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci je povinný okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 14-ich kalendárnych dní.

3. Práva a povinnosti predávajúceho

3.1. Predávajúci je povinný:

a) dodať na základe objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,

c) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (záručný list, dodací list, daňový doklad)

3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

3.3. Predávajúci má právo kontaktovať v prípade potreby kupujúceho telefonicky alebo e-mailom.

4. Práva a povinnosti kupujúceho  

4.1. Kupujúci je povinný:

a) prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,

b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,

c) nepoškodzovať dobré meno predávajúceho,

d) potvrdiť v dodacom liste (alebo poštovej doručenke) prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

4.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

4.3. Kupujúci je povinný pri objednávke a komunikácii s predávajúcim uvádzať pravdivé údaje o sebe vrátane fungujúcej e-mailovej adresy.

5. Dodacie podmienky

5.1. Tovar je predávaný podľa vzorov a produktových listov vystavených na eshope.

5.2. Doba dodania: 

Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar expedovať v lehote uvedenej na eshope pri každom produkte. Ak nie je uvedené inak, doba expedície je 7 pracovných dní. Doba expedície tovaru celej objednávky je zhodná s najdlhšou dobou expedície uvedenou pri ktoromkoľvek produkte z objednávky. Celková doba dodania je súčtom doby na expedíciu a doby doručenia zásielky dopravcom. Za dobu doručenia zásielky od jej podania predávajúcim ručí dopravca. Posielame kuriérskou spoločnosťou DPD.

5.3. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky ako „Dodacia adresa“. Kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy tovar neprevezme do piatich pracovných dní od uplynutia lehoty na prevzatie tovaru, má predávajúci nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočne vynaložených nákladov na neúspešné doručenie objednaného tovaru.

5.4. Náklady na doručenie tovaru podľa kúpnej zmluvy sú:

  • 5,00 € vrátane DPH za každú zásielku (pri objednávke do 100,00 €) pri platbe na dobierku - ak je adresa dodania v SR
  • 5,00 € vrátane DPH) za každú zásielku (pri objednávke do 100,00 €) pri platbe vopred bankovým prevodom - ak je adresa dodania v SR
  • 0,00 € za každú zásielku (pri objednávke za 100,00 € a viac) - ak je adresa dodania v SR ak je adresa dodania mimo SR, náklady na doručenie predávajúci kupujúcemu oznámi individuálne

Všetok objednaný tovar zašle predávajúci kupujúcemu v jednej zásielke:

  • v rámci SR prostredníctvom kuriérskej služby DPD Slovakia.
  • mimo SR spôsobom, ktorý kupujúci a predávajúci dohodnú pri uzatváraní kúpnej zmluvy

5.5. Kupujúci je povinný skontrolovať tovar aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca.

5.6. Kupujúci je povinný pri prevzatí zásielky skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení zásielky kuriérom musí kupujúci spísať škodový zápis na mieste o nekompletnosti balenia.

5.7. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť u predávajúceho okamžite po prevzatí zásielky, najneskôr však do 24 hodín od doručenia tovaru. Je povinnosťou kupujúceho preukázať, že mechanické poškodenie tovaru nebolo možné objaviť ani pri dôkladnom prezretí výrobku a jeho obalu podľa bodu 5.5. a 5.6. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia tovaru už nie je možné uznať.

5.8. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 5.2. Obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet určený kupujúcim.

5.9. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, doba expedície objednaného tovaru podľa bodu 5.2. začína plynúť nasledujúcim pracovným dňom po dni, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

6. Kúpna cena

6.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve  vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby, alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznom potvrdení objednávky.

6.2. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

6.3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

6.4. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

7.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

7.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.  

8. Reklamácie  

8.1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku a to v časti, ktorá sa týka podnikateľov, uverejneného na web stránke eshopu, ktorý ustanovuje aj dĺžku a podmienky záruky na tovar. V prípade, ak kupujúci nereklamuje vady tovaru u kupujúceho bez zbytočného odkladu, jeho právo na bezplatné odstránenie vady tovaru voči predávajúcemu zaniká.

8.2. Na vybavenie reklamácie kupujúceho – podnikateľa sa nevzťahuje 30 dňové lehota v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa. Lehota na vybavenie reklamácie pre kupujúceho – podnikateľa nie je zákonom upravená, reklamácie podnikateľov sa však naša spoločnosť zaväzuje vybaviť v lehote 60 dní odo dňa prijatia reklamácie.

8.3. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku za chyby tovaru, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený alebo o ktorých musel vedieť s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená.

8.4. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej časti) spôsobené používaním.

8.5. Záručná doba je 12 mesiacov (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba) a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

9. Osobné údaje a ich ochrana

Predávajúci sa zaväzuje dodržať všetky zákonné povinnosti týkajúce sa narábania a ochrany údajov o kupujúcom, ktoré predávajúci spracúva. Podmienky ochrany údajov predávajúci uverejňuje na web stránke eshopu v časti Ochrana osobných údajov.

10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

10.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak sa vyskytli závažné prekážky, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní odo dňa oznámenia o odstúpení od zmluvy, a to prevodom na účet kupujúceho. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj v prípade, ak kupujúci neprevzal tovar v lehote, v ktorej bol kupujúci povinný tento tovar prevziať.

10.2. Kupujúci je od zmluvy oprávnený odstúpiť v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

10.3. Kupujúci si uplatňuje právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v písomnej forme na adresu: AMARENA, s.r.o., Priemyselná 2, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.

10.4. Odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho musí obsahovať údaje v ňom požadované, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, špecifikácia dôvodu/ov odstúpenia od zmluvy, podpis kupujúceho.

11. Záverečné ustanovenia  

11.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na web stránke eshopu.

11.2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

11.3. V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu podľa bodu 5.3. týchto všeobecných obchodných podmienok do dňa doručenia tovaru predávajúcemu podľa bodu 10.7. týchto všeobecných obchodných podmienok.

11.4. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná primárne vo forme e-mailových správ okrem doručenia odstúpenia od zmluvy zo strany kupujúceho podľa bodu 10.3. týchto všeobecných obchodných podmienok. V prípade nutnosti môže byť komunikácia vedená aj telefonicky alebo osobne, avšak dohody zmluvných strán musia byť následne potvrdené písomnou formou (e-mailom, poštou).

11.5. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

11.6. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy. V prípade zmeny týchto obchodných podmienok predávajúci zverejní staršie verzie v archíve na web stránke eshopu. Kupujúci má tak kedykoľvek k dispozícii obchodné podmienky platné v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy.

11.7. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Produkt pridaný do zoznamu prianí
Produkt bol pridaný na porovnanie

V našom eshope používame cookies. Čítať viac ...