Reklamačný poriadok (záruka, reklamácie)

Záruka a podmienky reklamácie


Na tovar zakúpený na tomto eshope je záručná doba 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť.

Kupujúci má právo reklamovať len tovar s vadami, ktoré zavinil výrobca alebo predávajúci.

Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona o ochrane spotrebiteľa a to po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokladu o zaplatení a prevzatí tovaru a vyplnení reklamačného formulára.

Reklamovaný tovar je nutné doručiť na adresu predávajúceho

AMARENA s.r.o.
Priemyselná 2
Nové Mesto nad Váhom
915 01

poistenou poštovou zásielkou (nie na dobierku), ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak (napr. dopraviť tovar osobne určenej osobe).

Kupujúci písomne doručí predávajúcemu reklamáciu - vyplní a odošle nižšieuvedený reklamačný formulár. Kupujúci je povinný v reklamačnom formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru a predmet reklamácie.

Stiahnuť reklamačný formulár PDF

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu podľa platnej legislatívy.

Nárok na uplatnenie záruky zaniká:

  • ak kupujúci reklamuje vady, na ktoré bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený a písomne s nimi súhlasil,
  • uplynutím záručnej doby tovaru,
  • mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
  • používaním tovaru v podmienkach, ktoré sú pri tovare označené ako nevhodné (ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi bežnému prostrediu používania tovaru)
  • neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
  • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
  • poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
  • poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
  • neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
  • zásahom neoprávnenej osoby.

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad.

Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné.

Alternatívne riešenie sporov

Pokiaľ nebola reklamácia spotrebiteľa vybavená k spokojnosti spotrebiteľa alebo sa spotrebiteľ domnieva, že mohli byť pri vybavovaní reklamácie porušené jeho práva, môže spotrebiteľ podať návrh na alternatívne riešenie sporu podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z.z., ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu, ktorými sú spotrebiteľ, ktorý podal návrh na alternatívne riešenie sporu a predávajúci, proti ktorému návrh smeruje. Alternatívne riešenie sporu môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní zmluvy nekoná v rámci výkonu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Návrh môže podať spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov spôsobom určeným podľa ust. § 12 zákona č. 391/20145 Z.z. Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné. Subjekt alternatívneho riešenie sporov môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu v sume, ktorá nesmie presiahnuť päť eur vrátane dane z pridanej hodnoty.

Produkt pridaný do zoznamu prianí
Produkt bol pridaný na porovnanie

V našom eshope používame cookies. Čítať viac ...